اولین بازه ارسال این فروشگاه :
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ - 19:00 الی 20:00

مرغ گرم هشت تکه - وزن اولیه مرغ حدود 2000 گرم

4.2

185,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سینه مرغ - حدود یک کیلو

5.0

145,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

ران مرغ - وزن اولیه مرغ حدود 1000 گرم

4.8

85,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کنجه شده - وزن اولیه مرغ حدود 2000 گرم

4.0

185,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

سنگدان مرغ - حدود 400 گرم

5.0

25,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کامل - حدود دو کیلو

5.0

185,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

جیگر مرغ - حدود 450 گرم

3.0

25,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم چهار تکه - وزن اولیه مرغ حدود 2000 گرم

5.0

185,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم هشت تکه - وزن اولیه مرغ حدود 2500 گرم

5.0

232,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

استیک مرغ - حدود یک کیلو

5.0

195,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کنجه شده - وزن اولیه مرغ حدود 2500 گرم

3.0

232,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

زغال کبابی - 800 گرم

5.0

50,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم کامل - حدود 2500 گرم

5.0

232,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب کره زعفران آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت بلدرچین ویژه بسته 4 عددی - حدود یک کیلو

5.0

270,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت بوقلمون - حدود دو کیلو

5.0

370,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب زعفرانی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

مرغ گرم چهار تکه - وزن اولیه مرغ حدود 2500 گرم

5.0

232,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بوشهری آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب بلوچی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

40,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

گوشت کبک بسته 2 عددی - حدود 850 گرم

5.0

420,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب زعفرانی آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

85,000 تومان

فروشنده : مرغ زرین

چاشنی جوجه کباب شاندیزی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

ناموجود

چاشنی جوجه کباب دودی آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

ناموجود

چاشنی جوجه کباب بندری آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

ناموجود

چاشنی جوجه کباب لاری آلس پایس - حجم 50 گرم

5.0

ناموجود

چاشنی جوجه کباب سیر و کره آلس پایس - حجم 250 گرم

5.0

ناموجود